Praktyki studenckie

RSS

Studenci kierunku Informatyka WIEiT odbywają praktyki wakacyjne po III roku studiów.
Opiekunem
praktyk w Katedrze Informatyki jest dr inż. M. Żabińska

Praktyka po III roku

Praktyka po III roku jest obowiązkowa i może się odbyć wyłącznie w okresie ustalonym zarządzeniem JM Rektora AGH dla danego roku akademickiego (zwykle jest to od ok. 01.07 do ok. 10.09). Procedura wymaga dopełnienia następujących formalności:

  • dostarczenia (przez starostę roku III) opiekunowi praktyk w KI odpowiedniego pisma od firmy przyjmującej,
  • zarejestrowania się studenta w systemie i wystawienia - na podstawie tych wprowadzonych danych (sprawdzonych przez opiekuna praktyk) - przez Dziekanat skierowania na praktykę.

(System Rejestracji Praktyk Studenckich)

Poniżej znajdziesz zasady dotyczące rejestrowania, odbywania i zaliczania praktyk po III roku studiow (należy je dokładnie przeczytać oraz zrozumieć procedurę z uwzględnieniem terminów).

Użyteczne wzory pism/formularzy do pobrania:

  • pismo, które należy dostarczyć opiekunowi praktyk przed praktykami (zwykle w kwietniu), stanowiące podstawę do wystawienia przez Dziekanat skierowania na praktykę, a wystawiane przez firmę przyjmującą studenta na praktykę wakacyjną ,

  • pismo, które należy dostarczyć do opiekuna praktyk po odbytej praktyce (zwykle - koniec września), potwierdzające odbycie praktyki przez studenta i zawierające sprawozdanie z praktyki (wykonanych w jej ramach prac), stanowiące podstawę do zaliczenia praktyki, również wystawiane przez firmę przyjmującą studenta na praktykę wakacyjną .

W przypadkach nietypowych (np. prośba studenta o zaliczenie pracy zawodowej lub praktyki zagranicznej w charakterze obowiązkowej praktyki) należy zgłosić się do opiekuna praktyk w celu rozstrzygnięcia wątpliwości i ustalenia procedury, w godzinach konsultacji lub ustalić termin spotkania wysyłając wiadomość email na adres: zabinska@agh.edu.pl

Wszelkie niejasności, pytania i wątpliwości należy kierować osobiście do opiekuna praktyk w KI, dr inż. M. Żabińskiej - w godzinach konsultacji lub ustalić termin spotkania wysyłając wiadomość email na adres: zabinska@agh.edu.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards