Prace dyplomowe

RSS

Optymalizacja wykonywania usług w środowisku mobilnej chmury obliczeniowej (Mobile Cloud Computing)

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Karol Bukowski

Data obrony: 2016-09-28

Charakterystyka:

Celem pracy jest analiza zagadnień optymalizacji wykonywania usług w środowisku mobilnej chmury obliczeniowej. Praca będzie poruszała kwestie wykorzystania rożnych mechanizmów takich jak uczenie maszynowe lub sieci neuronowe do optymalizacji wykonania usługi na urządzeniu mobilnym i w chmurze obliczeniowej. Proces optymalizacji będzie uwzględniał różnorodne aspekty w tym zużycie energii na urządzeniu mobilnym oraz wykorzystanie zasobów w chmurze obliczeniowej. W części praktycznej przeprowadzone zostaną testy optymalizacji różnorodnych usług z użyciem rożnych mechanizmów w środowisku mobilnej chmury obliczeniowej

(2014/2015) Równoważenie obciążenia w Mobile Cloud Computing

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Wojciech Reszelewski

Data obrony: 2016-07-14

Charakterystyka:

Celem pracy jest analiza zagadnienia równoważenia obciążenia pomiędzy urządzeniami mobilnymi a środowiskiem mobilnej chmury obliczeniowej. Praca będzie poruszała kwestie możliwości wykorzystania różnych algorytmów do równoważenia obciążenia w mobilnej chmurze obliczeniowej. W części praktycznej przygotowane zostanie prototypowe środowisko zapewniające równoważenie obciążenia z uwzględnieniem kontekstu działania urządzeń mobilnych i chmury obliczeniowej.

System notyfikacji zdarzeń wykorzystujący komunikacje XBee i sieć Manet

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Hubert Słojewski, Pawel Wozniak

Data obrony: 2016-01-22

Charakterystyka:

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania zlokalizowanego na węzłach sieci telemetrycznej umożliwiającego przesyłanie danych z wykorzystaniem protokołu MQTT-SN i modułów komunikacji XBee. W normalnym trybie pracy dane z sensorów są odbierane i przesyłane przez węzły z wykorzystaniem protokołu MQTT i sieci 2G/3G. W sytuacji awaryjnej kiedy nie ma możliwości wykorzystania komunikacji 2G/3G dane powinny być przesyłane pomiędzy węzłami (sieć MANET) z wykorzystaniem komunikacji XBee. W momencie przesłania danych do węzła który posiada już komunikacje 2G/3G, dane powinny zostać przesłane dalej do systemu centralnego z wykorzystaniem MQTT.
Wykorzystywane rozwiązania: system operacyjny Linux, moduły XBee, Java, Python.

(2014/2015) Jakość obsługi (QoE) w kontekście aplikacji mobilnych

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Adrian Śliwa

Data obrony: 2015-10-29

Charakterystyka:

Celem pracy jest analiza metod testowania parametrów jakości obsługi (QoE) dla aplikacji mobilnych. Praca będzie poruszała kwestie automatycznej oceny jakości obsługi aplikacji w kontekście uruchomienia jej na urządzeniu mobilnym. W części praktycznej przygotowane zostanie prototypowe środowisko zapewniające możliwość automatycznej oceny jakości obsługi (QoE) aplikacji mobilnych.

Bezpieczeństwo usług w systemach zarządzania budynkiem

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Radosław Piekarz

Data obrony: 2014-09-30

Charakterystyka:

Celem pracy jest zapoznanie się z tematyką związaną z systemami zarządzania budynkami, a w szczególności bezpieczeństwem usług udostępnianych przez takie systemy. W części teoretycznej zostanie przedstawiona koncepcja inteligentnego budynku, metody zarządzania usługami w takim budynku oraz analiza możliwych sposobów zabezpieczenia ich przed nieupoważnionym dostępem. W części praktycznej zostanie zaimplementowana przykładowa aplikacja w środowisku Android, która będzie pozwalała na bezpieczne udostępnianie oraz korzystanie z usług inteligentnego budynku.

Repozytorium usług sieciowych w środowisku heterogenicznym

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Aleksander Mamla

Data obrony: 2014-09-17

Charakterystyka:

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz implementacja rozproszonego repozytorium usług sieciowych. Jednym z głównych aspektów poruszonych w pracy będzie sposób przechowywanie informacji o usługach sieciowych, a także bezpieczeństwo tychże informacji. Rozproszenie repozytorium wymagać będzie opracowania strategii migracji i synchronizacji danych oraz rozróżnienia repozytoriów prywatnych od repozytoriów publicznych. W części implementacyjnej stworzona zostanie aplikacja udostępniająca informacje na temat aktualnego stanu repozytorium oraz zarejestrowanych usług.

PRZECHOWYWANIE DANYCH PO STRONIE KLIENTA. DOSTĘEPNOŚĆ DANYCH W TRYBIE OFFLINE.

Promotor: Janik Arkadiusz

Status: zakończona, magisterska

Autorzy: Szymon Kiebziak

Data obrony: 2014-03-07

Usługi zarządzania siecią z wykorzystaniem środowiska OpenFlow

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, zakończona, magisterska

Autorzy: Paweł Wilk

Data obrony: 2014-02-28

Charakterystyka:

Celem pracy jest analiza środowiska OpenFlow umożliwiającego programowe definiowane zasad przesyłania danych w sieciach komputerowych. W oparciu o analizę możliwości opisanego środowiska zostanie opracowany system zarządzania siecią poprzez usługi sieciowe. Rozwiązanie to pozwoli stworzyć połączenie pomiędzy aplikacjami, a siecią którą wykorzystują do komunikacji. Dzięki takiemu podejściu programy same będą w stanie dopasowywać odpowiednie parametry łącza do ich aktualnych potrzeb.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards